VPX-9909 6U VITA 67.3 J3 & J6 SOSA Single Slot Backplane

VPX-9909 6U VITA 67.3, J3 & J6 SOSA Single Slot Backplane.

Single Slot VPX Backplanes Datasheet